Vietnamese2024-01-05T16:43:19+00:00

Cảm ơn quý vị đến với trang mạng điện tử của chúng tôi, 

Giáo xứ chúng tôi chân thành ước muốn phục vụ quý vị với tất cả nguồn lực mà đức tin của chúng ta mang lại. Hãy dừng lại giây phút, ngay cả lúc này, để thưa với Chúa quý vị đang tìm gì ở đây. Thật kỳ diệu là việc chỉ đơn thuần tìm kiếm giờ lễ thôi cũng có thể ẩn chứa một ước muốn sâu xa muốn thờ phượng Chúa, hay trở về với Ngài, hay trở nên người môn đệ của Chúa Kitô. Một trang mạng không mang tính cá vị, nhưng Thiên Chúa thì rất cá vị, và Chúa luôn tìm kiếm chúng ta, tìm mọi hướng dẫn mà chúng ta đang cần, hay ước muốn làm điều gì đó lớn lao cho Ngài. Tôi đoán chắc rằng Thiên Chúa là Đấng mà quý vị đang thực sự tìm kiếm, và Ngài nói rằng ai tìm thì sẽ gặp. Chào mừng quý vị đến với giáo xứ Saint Michael. 

Bình an trong Chúa Kitô, 

Cha Tim 

Thông điệp đầu năm của Cha Tim

Bản hướng dẫn xét mình và cách thức xưng tội

Guidelines for considering yourself and how to confess

(DOWNLOAD PDF)

Go to Top